Voorwaarden Drupl Affiliate-programma:

Artikel 1

1.1 – Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatepartner programma van Drupl BV en zijn derhalve van toepassing op iedere die ingeschreven is, en door Drupl BV als zodanig geaccepteerd is als affiliatepartner. Door registratie voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te hebben aanvaard.

Artikel 2

2.1 – Deelname

Elke rechtspersoon kan deelnemer worden van het partner programma van Drupl BV door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

2.2 – Beoordeling

Het is aan Drupl BV om te beoordelen of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Drupl BV is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3

3.1 – Algemene toelatingseisen

 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
 • Deelnemers zorgen voor hoogwaardige content of advies.

3.2 – Websites en social media

Iedere deelnemer aan het affiliatepartner programma van Drupl BV dient zich in zijn communicatie op de webiste(s) te onthouden van :

 • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
 • misleiden van derden
 • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
 • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
 • conflicterende, concurrerende of aanstootgevende content m.b.t. Drupl BV
 • discriminerend of aanstootgevend karakter
 • schenden van wetten en regelgeving

Hetzelfde geldt voor blogs, advertenties, vlogs, of afbeeldingen die op social media geplaatst worden.  Social media zijn platformen zoals (niet limitatieve oplijsting) facebook, instagram, twitter, messenger, whatsapp, linkedin …

Indien de affiliatepartner door Drupl Bv gevraagd wordt om de inhoud van zijn communicatie inzake Drupl te wijzigen of te verwijderen dan zal de affiliatepartner dit onmiddellijk doen.

3.3 – Email

Opname van links naar Drupl BV in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

Artikel 4

4.1 – Affiliate programma

De affiliatepartner ontvangt een afgesproken percentage van het verkoopbedrag exclusief BTW, en exclusief transportkosten bij verkopen die tot stand komt via een link naar de website druplcbd.be vanaf de website, social media, mail of nieuwsbrief van de affiliatepartner.

4.2 – Links

Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliatepartner met in achtneming van artikel 3.

4.3 – Metingen

De verkopen worden gemeten aan de hand van cookies. De laatst geplaatse cookie is bepalend voor de identificatie van de affiliatepartner. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 90 dagen. Alle metingen van Drupl BV zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Drupl BV.

Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

4.4 – Herroepingsrecht

Vermits de koper (consument) de mogelijkheid heeft om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand, worden enkel de effectief gerealiseerde verkopen gemeten.  Indien de verkochte goederen binnen deze termijndagen geretourneerd worden dan wordt de verkoop ervan niet meegerekend in de meting.

4.5 – Beheer

De affiliatepartner is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het up to date houden van de gegevens zoals (niet limitatieve oplijsting) levertermijn, prijs, beschikbaarheid etc…   die hij gebruikt bij de promotie.

Artikel 5

5.1 – Betalingen

Uitbetaling geschiedt per maand op verzoek van de affiliatepartner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 50,00 euro of meer is gerealiseerd. De affiliatepartner zal hiertoe een factuur sturen.

5.2 – Rekeningnummers

Uitbetaling geschiedt via bankoverschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft. In alle andere gevallen wordt de uitbetaling via Paypal gedaan.

5.3 – Beoordeling

Elke verkoop , behoudens artikel 4.4 wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Drupl BV.

Artikel 6

6.1 – Beëindiging overeenkomst

Drupl BV behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliatepartner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliatepartner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Drupl BV affiliateprogramma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

6.2 – Uitsluiting

Als blijkt dat de affiliatepartner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliatepartner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

6.3 – Overdracht

De affiliatepartner zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Drupl BV. De affiliatepartner is niet gerechtigd om (een deel van) de deelname aan het affiliate programma van Drupl BV over te dragen aan een derde.

Artikel 7

7.1 – Wijzigen voorwaarden

Drupl BV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.2 – Gevolgen

De affiliatepartner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate-partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliatepartner deelname aan het affiliatepartner-programma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliatepartner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 8

8.1- Schade

Geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Drupl BV affiliateprogramma kan door Drupl BV op de overtreder worden verhaald.

Artikel 9

9.1 – Aansprakelijkheid

Drupl BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.

Artikel 10

10.1 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten door en met Drupl BV afgesloten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de rechter van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Belgische recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Belgische recht worden gewijzigd.

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw winkelmand is leegTerug naar shop